Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση σε φορείς δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών

• Αρχικά γίνεται πρόκληση ωοθηλακιορρηξίας στην ασθενή με εξωγενείς γοναδοτροπίνες η οποία επιτρέπει τη λήψη αρκετών ωαρίων, τα οποία γονιμοποιούνται στο εργαστήριο in vitro.

• Ακολουθεί η λήψη βιολογικού υλικού (βιοψία) είτε την 1η είτε την 3η (στάδιο της διαίρεσης-8 κυττάρων) ή την 5η (στάδιο βλαστοκύστης) ημέρα μετά τη γονιμοποίηση για τον έλεγχο των ωαρίων και των εμβρύων αντίστοιχα.

• Ακολουθεί η γενετική ανάλυση του βιολογικού υλικού με τη μέθοδο array-CGH η οποία ολοκληρώνεται σε 12-24 ώρες. Στην περίπτωση της βιοψίας στο στάδιο της βλαστοκύστης απαιτείται η κατάψυξη των εμβρύων και η μεταφορά τους στη μήτρα σε επόμενο έμμηνο κύκλο.

• Στη μήτρα μεταφέρονται μόνο τα έμβρυα εκείνα που κρίνονται φυσιολογικά (εικόνα 2) βάσει των αποτελεσμάτων αφού προηγηθεί συζήτηση των αποτελεσμάτων με το ζευγάρι. Παράδειγμα ανευπλοειδικών αποτελεσμάτων με απλή-μονοσωμία του χρωμοσώματος 14- (εικόνα 3) και σύνθετες χρωμοσωμικές ανωμαλίες (εικόνα 4). Η αξιοπιστία της μεθόδου είναι αρκετά υψηλή και ανιχνεύει γενετικές ανωμαλίες με συχνότητα 20% ανώτερη σε σχέση με τις παλαιότερες τεχνικές (FISH-για ανάλυση εώς και 12 ζευγών χρωμοσωμάτων) που χρησιμοποιούνται έως σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει περίπτωση μη εμβρυομεταφοράς όταν η γενετική ανάλυση δείξει ότι όλα τα αναλυθέντα έμβρυα έχουν ανευπλοειδίες.