πάνω από 60.000 προσπάθειες πάνω από 25.000 υγιή παιδιά.
 
Πρωτοποριακές τεχνικές:
Σφάλμα
  • Can't create/write to file '/tmp/#sql_1c9b_1.MYD' (Errcode: 122) SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM egen_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by AND (contact.language in ('el-GR','*') OR contact.language IS NULL)) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM egen_content AS a LEFT JOIN egen_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN egen_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN egen_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN egen_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN egen_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM egen_categories AS cat JOIN egen_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN egen_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-10-21 18:20:36') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-10-21 18:20:36') AND a.language in ('el-GR','*') ORDER BY c.lft, a.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 8 Can't create/write to file '/tmp/#sql_1c9b_1.MYD' (Errcode: 122) SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM egen_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by AND (contact.language in ('el-GR','*') OR contact.language IS NULL)) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM egen_content AS a LEFT JOIN egen_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN egen_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN egen_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN egen_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN egen_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM egen_categories AS cat JOIN egen_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN egen_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-10-21 18:20:36') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-10-21 18:20:36') AND a.language in ('el-GR','*') ORDER BY c.lft, a.ordering, a.created DESC

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/embryoge/public_html/components/com_content/models/articles.php on line 497

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/embryoge/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 263

Πρωτιές της ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/embryoge/public_html/components/com_content/models/articles.php on line 497

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/embryoge/public_html/modules/mod_articles_category/helper.php on line 192